PRIVACY VERKLARING

Gegevens van Charlotte Heynssens COMMV

Charlotte Heynssens
Casterstraat 9, 9700 Oudenaarde
Charlotte Heynssens COMMV
BE0778532886
info@shotbychotte.be

Charlotte Heynssens COMMV verzamelt persoonsgegevens en verwerkt deze. Deze privacyverklaring geeft de rechten van de eigenaar van deze gegevens weer, alsook de rechten van Charlotte Heynssens COMMV.

Welke gegevens worden verzameld

De diensten die Charlotte Heynssens COMMV aanbiedt gaan steeds gepaard met het verzamelen van persoonsgegevens. Onder deze diensten vallen het maken van digitale en analoge beelden, het gebruik van de website, het gebruik van een eventuele webshop, het gebruik van digitale platforms voor het aanbieden van de digitale beelden. Onder de gegevens die verzameld worden, vallen ook de gegevens die door personen zelf verstrekt worden via contactformulieren en e-maillijsten.

De diensten van Charlotte Heynssens COMMV omvatten fotografie en/of videografie, waardoor er ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt door Charlotte Heynssens COMMV. Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1]. Door het inhuren van de diensten van Charlotte Heynssens COMMV, het gebruiken van de website en webshop van Charlotte Heynssens COMMV, gaat de verstrekker van de gegevens er dan ook mee akkoord dat persoonsgegevens zoals, maar niet gelimiteerd tot geslacht, gender, geaardheid, religie en etniciteit verwerkt worden. Andere persoonsgegevens die verzameld worden zijn gegevens zoals, maar niet gelimiteerd tot: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, social media account en beelden.

Hoe worden gegevens verzameld?

Charlotte Heynssens COMMV verzamelt persoonsgegevens via e-maillijsten, cookies, (Facebook) pixels, profielen op websites, contactformulieren, foto- en videosessies en eventuele online of offline consultaties.

Charlotte Heynssens COMMV verzamelt nooit gegevens zonder menselijke tussenkomst wanneer er sprake is van bijzondere en gevoelige gegevens zoals gender, geslacht, religie, etniciteit en geaardheid, en wanneer het publiek maken van deze gegevens schadelijke gevolgen kan hebben voor de eigenaar van deze gegevens. Betalingen via de website of webshop en aanmeldingen voor wachtlijsten, nieuwsbrieven of promoties worden niet beschouwd als automatisatie zonder menselijke tussenkomst.

Toestemming en verantwoordelijkheid

Wanneer eigenaars van persoonsgegevens hun gegevens verstrekken, gaat Charlotte Heynssens COMMV ervan uit dat die personen en eventuele derden daar toestemming voor hebben gegeven. Indien het gaat om de gegevens van minderjarigen, gaat Charlotte Heynssens COMMV ervan uit dat de ouders en/of voogden hier toestemming voor gegeven hebben. De persoon die de gegevens verstrekt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Indien er een wijziging optreedt in de gegevens die verstrekt werden, dan is de verstrekker van deze gegevens steeds zelf verantwoordelijk voor het corrigeren en up to date houden van deze gegevens. Charlotte Heynssens COMMV is nooit verantwoordelijk voor miscommunicaties, het niet ontvangen van correspondentie en daaraan verbonden misverstanden in verband met diensten of het verloren gaan van producten. [Wanneer gegevens van derden verstrekt worden, gaat Charlotte Heynssens COMMV ervan uit dat de verstrekker over de noodzakelijke toestemming van de betreffende derde beschikt.

Charlotte Heynssens COMMV heeft nooit de intentie om de gegevens van minderjarigen te verwerken, zonder toestemming van de ouders en/of voogd van de betreffende minderjarige(n). Het is voor Charlotte Heynssens COMMV echter onmogelijk om steeds de leeftijd van personen te verifiëren indien die gegevens verstrekt worden via online platformen zoals websites, webshops en social media.  Het is de verantwoordelijkheid van de ouder(s) en voogd(en) om steeds de online activiteit van minderjarige kinderen te controleren.

Het doel van het verzamelen van gegevens

Charlotte Heynssens COMMV verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. E-mail adressen: om contact te houden voor het correct uitvoeren van de afgesproken diensten; om promoties te verzenden; om content zoals blogs en nieuwsbrieven uit te sturen; om producten af te leveren.
  2. Naam en adres: om producten te verzenden; om promoties te verzenden; om content zoals nieuwsbrieven, kerstkaartjes en andere te verzenden; voor het publiceren van recensies.
  3. Digitale en analoge beelden: om de opdracht zoals besproken in de Overeenkomst naar behoren uit te voeren; voor promotiedoeleinden zowel digitaal als in print; voor portfoliodoeleinden; voor het maken van producten.


Het gebruik van beelden die het resultaat zijn van het inhuren van diensten

Bij het boeken van de diensten van Charlotte Heynssens COMMV, gaat de persoon die Charlotte Heynssens COMMV inhuurt en alle personen die deelnemen aan de foto- of videosessie ermee akkoord dat de beelden die geproduceerd worden tijdens deze sessie gebruikt worden voor de volgende doeleinden: gebruik voor online promotie via social media, website en advertenties, gebruik voor promotie in print vorm, gebruik voor blogs, gebruik voor publicatie in (digitale) tijdschriften, magazines, kranten, websites van derden en vormen van prints gebruikt door derden.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Charlotte Heynssens COMMV zal enkel verstrekte gegevens delen met derden indien: het in het belang is voor het uitvoeren van de Overeenkomst die besproken wordt in de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever; wettelijke verplichtingen waaronder het maken van de verplichte client listing; het aanstellen van deurwaarders en advocaten; het verwerken van gegevens door personen in dienst zoals, maar niet gelimiteerd tot boekhouders, assistenten en vervangende fotografen; het aanmaken van producten zoals, maar niet gelimiteerd tot, afdrukken en albums. Charlotte Heynssens COMMV zal enkel persoonsgegevens delen met derden indien Charlotte Heynssens COMMV ervan uit kan gaan dat deze derden even zorgvuldig met deze gegevens zal omspringen als Charlotte Heynssens COMMV zelf. Charlotte Heynssens COMMV is echter niet in staat om te controleren hoe deze derden exact omspringen met persoonsgegevens.

Het bewaren van gegevens

Gegevens die door Charlotte Heynssens COMMV verzameld worden, zullen nooit langer bewaard worden dan nodig om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. Facturatiegegevens worden steeds zeven (7) jaar bewaard aangezien dit bij wet verplicht is. Beeldmateriaal wordt eventueel levenslang bewaard of zolang De Fotograaf of Videograaf dit nodig vindt, tenzij de wet ooit anders zou voorschrijven.

Charlotte Heynssens COMMV zal steeds persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid bewaren, voor zover dit mogelijk en redelijk is: persoonsgegevens, die online bewaard worden, worden enkel bewaard op websites en online platformen beveiligd met een wachtwoord.

Toegang tot gegevens

Indien de verstrekker van de gegevens ooit toegang nodig heeft tot deze gegevens, heeft hij of zij steeds recht om deze in te kijken en indien nodig te wijzigen of te verwijderen. Dit gebeurt steeds door Charlotte Heynssens COMMV en steeds na een schriftelijke aanvraag. Met schriftelijke aanvraag wordt verwezen naar e-mail of brief gericht aan Charlotte Heynssens COMMV, niet naar berichten via apps of social media.

Klachten

Indien een persoon van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens onterecht verzameld en gebruikt werden door Charlotte Heynssens COMMV, kan hij of zij contact opnemen met Charlotte Heynssens COMMV via de contactgegevens hierboven vermeld. Dit gebeurt steeds via een schriftelijke aanvraag. Met schriftelijke aanvraag wordt verwezen naar e-mail of brief gericht aan Charlotte Heynssens COMMV], niet naar berichten via apps of social media. Indien het inderdaad gaat om onterecht verzamelde en gebruikte gegevens, zullen die gegevens door Charlotte Heynssens COMMV binnen een redelijke termijn verwijderd worden.

De eigenaar van de gegevens kan ook steeds vragen om verstrekte gegevens te verwijderen, indien Charlotte Heynssens COMMV deze niet meer nodig heeft voor het vervullen van wettelijke verplichtingen. Dit kan eveneens via een schriftelijke aanvraag waarbij een identiteitsbewijs is bijgevoegd. Een reactie op een schriftelijk verzoek zal volgen maximaal 14 dagen na ontvangst. Dit verzoek is gratis indien redelijk. Indien onredelijk zal er een administratieve kost van 49 euro aangerekend worden.

Indien er na deze stappen nog steeds problemen zouden opduiken, kan er steeds een klacht ingediend worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Charlotte Heynssens COMMV heeft het recht aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die wezenlijk verschilt van een eerdere versie zal  ter kennis worden aangeboden op actieve wijze.

Laatst gewijzigd op 19/01/24.

 

 

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)